Tematyka

Problematyka Seminarium koncentruje się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych, naukach o Ziemi, naukach technicznych oraz dydaktyką matematyki i przedmiotów pochodnych.

Zakres tematów prac jest następujący:

Moduł naukowy:

  • modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych
  • metody matematyczne i statystyczne w meteorologii
  • metody matematyczne i statystyczne w naukach o środowisku i rolnictwie
  • modelowanie matematyczne w inżynierii bezpieczeństwa oraz w inżynierii środowiska
  • zagadnienia ekonometryczne

Moduł dydaktyczny:

  • e-learning w przedmiotach matematycznych
  • nowoczesne metody nauczania matematyki
  • jak przejść od nauczania matematyki do nauczania zastosowań matematyki?
  • w jaki sposób uczyć wykorzystania narzędzi do obliczeń statystycznych i inżynieryjnych?
  • jak uczyć narzędzi programistycznych?