Historia

Krótka historia Seminarium Zastosowań Matematyki

W 1971 roku grupa naukowców z ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu wraz z matematykami Uniwersytetu Wrocławskiego powołała do życia Seminarium Zastosowań Matematyki.

Celem Seminarium było zacieśnienie współpracy matematyków środowiska wrocławskiego z praktykami stosującymi w swoich badaniach naukowych metody matematyczne, numeryczne i statystyczne.

Od tego czasu Katedra Matematyki obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje coroczne spotkania, wyjazdowe seminaria pozwalające na wymianę myśli, doświadczeń i osiągnięć. W latach siedemdziesiątych ub. wieku spotkania odbywały się w Lubniewicach, od połowy lat osiemdziesiątych stałym miejscem obrad była Kobyla Góra.

Dotychczas w ramach Seminarium wygłoszono blisko 1000 referatów naukowych, częściowo bardziej teoretycznych, matematycznych, częściowo pokazujących konkretne rozwiązania praktycznych zagadnień.

Tematyka Seminarium nie była wcześniej ograniczana, lecz z biegiem lat wiodącym tematem okazały się zastosowania metod matematycznych i statystycznych w szeroko rozumianych naukach przyrodniczych, rzadziej w technicznych. Omawiano modele hydrologiczne oraz problemy gospodarki wodnej zlewni rolniczych, rozpatrywano modele pogoda-plon i opad-odpływ. Szczególnie dużo czasu poświęcono teoretycznym i praktycznym problemom przepływu wody i zanieczyszczeń chemicznych w ośrodku gruntowym. Rozwijano matematyczne podstawy równań różniczkowych przepływu w ośrodkach porowatych oraz doskonalono metody numeryczne będące podstawą użytkowych modeli symulacyjnych przepływu. Sporą grupę referatów poświęcono zastosowaniu statystyki matematycznej i procesów stochastycznych do opisu zjawisk ekstremalnych takich jak susze, niżówki i przepływy maksymalne. W ostatnim okresie przedstawiono szereg referatów z zakresu ochrony środowiska.

Od początku istnienia Seminarium wydawane były materiały konferencyjne zawierające streszczenia bądź całe referaty przedstawiane podczas obrad. Wydawnictwo to jest archiwizowane w Katedrze Matematyki i oczywiście do wglądu dla zainteresowanych.